Rodzaje wiz i informacje wizowe

Poniżej znajdą Państwo ogólne informacje dotyczące wszystkich rodzajów wiz, o które można się ubiegać w Polsce.

Ogólne wymagania warunkujące przyznanie wizy indyjskiej:

 • Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy w momencie składania wniosku oraz posiadać przynajmniej dwie puste strony;
 • Formularz wniosku wizowego (jeden egzemplarz) musi być wypełniony prawidłowo oraz podpisany w dwóch wskazanych miejscach;
 • Do wniosku należy dołączyć jedno kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5 cm), wklejone do formularza wniosku wizowego;
 • Kopie biletu lotniczego lub rezerwacji biletu lotniczego musi zawierać wlot oraz wylot z Indii.
 • Proszę pamiętać, by wszystkie dołączane pisma były sporządzone w języku angielskim
 • Szanowni Państwo osoby ubiegające się o wizy 5-letnie muszą wnioski złożyć osobiście w naszym biurze BLS, oraz oddać dane biometryczne.
 • Cudzoziemiec ubiegający się o wizę biznesową (lub Polak ubiegający się o wizę biznesową NIE na Polskim paszporcie), musi przyjechać do biura BLS osobiście (złożyć dokumenty i oddać dane biometryczne).

Dodatkowe dokumenty wymagane dla każdego rodzaju wizy wymienione są w tabeli poniżej:

Rodzaj wizy Przeznaczenie Wymagane dokumenty
Wiza turystyczna Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii wyłącznie w celach turystycznych
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe z twarzą na wprost (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • W przypadku większej ilości aplikacji, prosimy dołączyć kopię biletu lotniczego do każdego formularza wniosku wizowego.
Wiza turystyczna 5Lat

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii wyłącznie w celach turystycznych

 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe z twarzą na wprost (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Osoby takie proszone są o złożenie dokumentów w biurze osobiście. Chcielibyśmy również zaznaczyć że Ambasada będzie dzwonić do Aplikanta w celu umówienia się na spotkanie
Wiza biznesowa Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach biznesowych (spotkania/negocjacje biznesowe; podpisanie/aktualizacja umowy z firmą indyjską; kontrola produktów; kupno produktów; badanie rynku; udział w szkoleniu)
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Zaproszenie z firmy indyjskiej zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Indiach; zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału.
 • Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz zobowiązanie, ?że firma będzie odpowiedzialna za pracownika w czasie jego pobytu w Indiach. Pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową; przedłożone pismo może być wydrukowanym skanem lub kopią
 • Obcokrajowiec może aplikować o wizę biznesową w Ambasadzie Indii w Warszawie jeśli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż dwa lata oraz posiada kartę pobytu lub dokument zameldowania, również musi złożyć dokumenty osobiście aby zostawić dane biometryczne
Wiza biznesowa 5lat Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach biznesowych (spotkania/negocjacje biznesowe; podpisanie/aktualizacja umowy z firmą indyjską; kontrola produktów; kupno produktów; badanie rynku; udział w szkoleniu)
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Zaproszenie z firmy indyjskiej zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Indiach; zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału, na piśmie prosze również umieścić prośbę o wydanie 5-letniej wizy
 • Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za pracownika w czasie jego pobytu w Indiach. Pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową; przedłożone pismo może być wydrukowanym skanem lub kopią na piśmie prosze również umieścić prośbę o wydanie 5-letniej wizy
 • Osoby takie proszone są o złożenie dokumentów w biurze osobiście. Chcielibyśmy również zaznaczyć że Ambasada będzie dzwonić do Aplikanta w celu umówienia się na spotkanie

 

Wiza studencka Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia nauki na uniwersytecie, nauki jogi, wymiany studenckiej
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z uniwersytetu, szkoły lub instytutu, gdzie aplikujący zamierza podjąć naukę, zawierające informacje o studiach/kursie, czasie ich trwania oraz potwierdzenie przyjęcia.
 • Dowód uiszczenia opłaty za studia lub kurs Kopia rejestracji uniwersytetu lub szkoły w Indiach gdzie aplikujący zamierza podjąć naukę
 • Wyciąg z rachunku bankowego wnioskodawcy, nie mniej niż 3 miesiące (wymagane przez Ambasadę Indii w celu sprawdzenia czy aplikujący będzie w stanie pokryć koszty utrzymania w czasie pobytu w Indiach)
Wiza tranzytowa Przejazd przez Indie; nie wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach turystycznych Wydawana marynarzom, którzy przesiadają się na statek oraz osobą którę mają przesiadkę w Indiach w jedną stronę (Polska - Indie - ….) wiza wazna na 15 dni
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego do Indii oraz kopia biletów na dalszą podróż
 • W przypadku marynarzy:
 • Kopia książeczki marynarskiej
 • Pismo z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony, wyjaśniające powód aplikowania o wizę tranzytową; pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową
 • Pismo od indyjskiego agenta zawierające informacje o pobycie w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową
Wiza Konferencyjna Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu wzięcia udziału w konferencji.
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Zaproszenie z firmy/instytucji indyjskiej lub organizatora konferencji, targów lub sympozjum. Pismo zapraszające musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę, opieczętowane pieczątką firmową oraz musi zawierać dane osoby zapraszanej; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału
 • Pismo z firmy, instytucji lub uniwersytetu gdzie wnioskodawca jest zatrudniony, zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach
 • Copy of the security clearance from the Ministry of External Affairs, India
 • Copy of the political clearance from the Ministry of Home Affairs, India
 • Copy of the administrative approval from the Nodal Ministry, India
 • Copy of the clearance from the concerned State Government
 • Aby otrzymać wyżej wymienione certyfikaty oraz zaświadczenia, prosimy skontaktować się z partnerem indyjskim lub organizatorem danego wydarzenia.
Wiza AIESEC (na wniosku proszę zaznaczyć intern visa) Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii na staż/praktyki
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z AIESEC Polska zawierające ofertę stażu/praktyk
 • Pismo z AIESEC Polska potwierdzające przyjęcie wnioskodawcy na staż/praktyki; pismo musi być podpisane przez wnioskodawcę
 • Zaproszenie z firmy lub organizacji indyjskiej, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę, opieczętowane pieczątką firmową oraz zawierające dokładne informacje odnośnie stażu/praktyk i czasie ich trwania.
 • Kopia rejestracji firmy lub organizacji indyjskiej w Indiach
 • Pismo z AIESEC India zawierające dokładne informacje o stażu/praktykach
 • Pismo z AIESEC India potwierdzające, że firma lub organizacja indyjska zgodziła się przyjąć wnioskodawcę na staż/praktyki
 • W celu wykazania odstępu między ukończeniem szkoły, a rozpoczęciem stażu, która nie powinna przekroczyć jednego roku, prosimy o dołączenie kopii dyplomu z uczelni.
 • List z firmy/instytucji indyjskiej/NGO powinien zawierać dokładny czas trwania stażu.
 • W przypadku, gdy staż sponsorowany jest przez firmę indyjską, aplikujący powinien wykazać minimalne wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 7,8 lakhów rocznie.
 • Obcokrajowiec może aplikować o wizę AIESEC w Ambasadzie Indii w Warszawie, jeśli posiada udokumentowany co najmniej dwu letni pobyt w Polsce.
 • Osoby ubiegające się o ten rodzaj wizy musze mieć ukończone sudia i w ciągu pół roku od zakonczenia szkoły powinny wyjechać do Indii
Wiza pracownicza Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia pracy w firmie, organizacji, instytucji lub pozarządowej organizacji
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony) Kopia umowy podpisanej między wnioskodawcą i firmą, organizacją lub instytucją indyjską
 • Pismo z firmy, organizacji lub instytucji indyjskiej, w której aplikujący zamierza podjąć pracę, zawierające oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 • Pismo z firmy, organizacji lub instytucji indyjskiej, w której aplikujący zamierza podjąć pracę, wyjaśniające konieczność zatrudnienia obcokrajowca; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 • Kopia rejestracji firmy, organizacji lub instytucji w Indiach
 • Cv w języku Angielski
 • Dyplom ukończenia szkoły/studiów Na umowie musi być zawarta miesięczna pensja pracownika w dolarach lub rupiach Indyjskich.
Wiza dla filmowców i dokumentalistów Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu nakręcenia filmu
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające dokładne informacje o planowanym filmie oraz listę planowanych miejsc do odwiedzenia
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające listę wszystkich wnioskodawców (imiona, nazwiska oraz numery paszportów)
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje odnośnie sprzętu, który ma być użyty w Indiach (wraz z jego wartością w USD)
 • Pismo od partnera indyjskiego, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, zawierające dokładne informacje o planowanym filmie
 • Kopia zezwolenia na filmowanie wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Indiach
 • Kopia zezwolenia na filmowanie wydanego przez Ministry of Information & Broadcasting w Indiach
 • W celu otrzymania wyżej wymienionych zezwoleń, prosimy o telefoniczne umówienie się na spotkanie z Pierwszym Sekretarzem Ambasady Indii w Warszawie.
Wiza dziennikarska Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach dziennikarskich.
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 • Pismo zawierające informacje odnośnie sprzętu, który ma być użyty w Indiach (wraz z jego wartością w USD)
 • W przypadku współpracy z firmą indyjską, należy przedłożyć pismo od partnera w Indiach zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach
 • Zwracamy uwagę na fakt, iż Ambasada Indii w Warszawie może poprosić wnioskodawcę o przedłożenie dodatkowych dokumentów.
Wiza rodzinna (Entry Visa) Wydawana osobom, których małżonka/małżonek jest obywatelem Indii
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony) Kopia odpisu aktu małżeństwa potwierdzone przez MZ (apostille), kopia indyjskiego paszportu męża/żony
 • Kopia odpisu aktu urodzenia (w przypadku obcokrajowców, których przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem Indii); kopia indyjskiego paszportu matki/ojca przód i tył
Wiza medyczna Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia leczenia (wyłącznie w przypadku poważnych schorzeń medycznych)
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony) Pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza potwierdzające przyjęcie wnioskodawcy na leczenie oraz zawierające informacje o chorobie i przewidywanym czasie leczenia
 • Pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza zawierające dane osoby, która zamierza towarzyszyć wnioskodawcy
 • Kopia dokumentów potwierdzających przebyte leczenie w kraju wnioskodawcy
 • Oświadczenie, napisane oraz podpisane przez wnioskodawcę lub najbliższego członka rodziny, o wzięciu odpowiedzialności za aplikującego w trakcie jego pobytu w Indiach; oświadczenie musi być poświadczone notarialnie oraz przetłumaczone na język angielski przez przysięgłego tłumacza
Wiza badawcza (research visa) Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu przeprowadzenia badań
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo, napisane przez wnioskodawcę, zawierające następujące informacje: przedmiot badań, całkowity czas trwania badań w Indiach, listę planowanych miejsc do odwiedzenia w Indiach w czasie trwania badań, szczegóły dotyczące poprzednich wizyt w Indiach
 • Potwierdzenie przyjęcia wnioskodawcy do instytutu w Indiach gdzie projekt badawczy będzie miał miejsce
 • Kopia pisma z departamentu szkolnictwa wyższego w Ministry of HRD, w Indiach, zawierającego informacje o planowanym programie badawczym
 • Kopia pisma z indyjskiego instytutu zaadresowanego do Ministry of HRD, w Indiach zatwierdzającego projekt badawczy
 • Pismo polecające z instytucji, uniwersytetu lub organizacji gdzie wnioskodawca obecnie pracuje lub studiuje
 • Udokumentowanie posiadania odpowiedniej ilości środków finansowych na sfinansowanie projektu badawczego w Indiach
 • Osoby które posiadają kartę OCI/PIO potrzebują specjalnego pozwolenia aby wykonywać projekty badawcze w Indiach
Wiza pracownicza Wydawana dziecią lub żonie/mężowi których partner/partnerka przebywa w Indiach na pracowniczej wzie
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Kopia umowy podpisanej między wnioskodawcą i firmą, organizacją lub instytucją indyjską
 • w przypadku dzieci pismo że biora Państwo odpowiedzialność za swoje dziecko podczas podróży napisana w języku angielskim kopia wizy
TOP