Rodzaje wiz i informacje wizowe

Poniżej znajdą Państwo ogólne informacje dotyczące wszystkich rodzajów wiz, o które można się ubiegać w Polsce.

Ogólne wymagania warunkujące przyznanie wizy indyjskiej:

 • Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy w momencie składania wniosku oraz posiadać przynajmniej dwie puste strony;
 • Formularz wniosku wizowego (jeden egzemplarz) musi być wypełniony prawidłowo oraz podpisany w dwóch wskazanych miejscach;
 • Do wniosku należy dołączyć jedno kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5 cm), wklejone do formularza wniosku wizowego;
 • Kopie biletu lotniczego lub rezerwacji biletu lotniczego musi zawierać wlot oraz wylot z Indii.
 • Proszę pamiętać, by wszystkie dołączane pisma były sporządzone w języku angielskim
 • Szanowni Państwo osoby ubiegające się o wizy 5-letnie muszą wnioski złożyć osobiście w naszym biurze BLS, oraz oddać dane biometryczne.
 • Cudzoziemiec ubiegający się o wizę biznesową (lub Polak ubiegający się o wizę biznesową NIE na Polskim paszporcie), musi przyjechać do biura BLS osobiście (złożyć dokumenty i oddać dane biometryczne).

Dodatkowe dokumenty wymagane dla każdego rodzaju wizy wymienione są w tabeli poniżej:

Rodzaj wizy Przeznaczenie Wymagane dokumenty
Wiza turystyczna Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii wyłącznie w celach turystycznych
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe z twarzą na wprost (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)

W przypadku większej ilości aplikacji, prosimy dołączyć kopię biletu lotniczego do każdego formularza wniosku wizowego.

Wiza biznesowa

Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach biznesowych (spotkania/negocjacje biznesowe; podpisanie/aktualizacja umowy z firmą indyjską; kontrola produktów; kupno produktów; badanie rynku; udział w szkoleniu)

 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Zaproszenie z firmy indyjskiej zawierające informacje o planowanej wizycie obcokrajowca oraz zobowiązanie, że firma będzie odpowiedzialna za zaproszoną osobę w trakcie jej pobytu w Indiach; zaproszenie musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału.
 • Pismo delegujące z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz zobowiązanie, ?że firma będzie odpowiedzialna za pracownika w czasie jego pobytu w Indiach. Pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową; przedłożone pismo może być wydrukowanym skanem lub kopią

Obcokrajowiec może aplikować o wizę biznesową w Ambasadzie Indii w Warszawie jeśli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż dwa lata oraz posiada kartę pobytu lub dokument zameldowania.

Wiza studencka Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia nauki na uniwersytecie, nauki jogi, wymiany studenckiej
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z uniwersytetu, szkoły lub instytutu, gdzie aplikujący zamierza podjąć naukę, zawierające informacje o studiach/kursie, czasie ich trwania oraz potwierdzenie przyjęcia.
 • Dowód uiszczenia opłaty za studia lub kurs
 • Kopia rejestracji uniwersytetu lub szkoły w Indiach gdzie aplikujący zamierza podjąć naukę
 • Wyciąg z rachunku bankowego wnioskodawcy, nie mniej niż 3 miesiące (wymagane przez Ambasadę Indii w celu sprawdzenia czy aplikujący będzie w stanie pokryć koszty utrzymania w czasie pobytu w Indiach)
Wiza tranzytowa Przejazd przez Indie; nie wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach turystycznych Wydawana marynarzom, którzy przesiadają się na statek
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego do Indii oraz kopia biletów na dalszą podróż
 • W przypadku marynarzy:
 • Kopia książeczki marynarskiej
 • Pismo z firmy, w której wnioskodawca jest zatrudniony, wyjaśniające powód aplikowania o wizę tranzytową; pismo musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową
 • Pismo od indyjskiego agenta zawierające informacje o pobycie w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową
Wiza Konferencyjna Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu wzięcia udziału w konferencji.
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Zaproszenie z firmy/instytucji indyjskiej lub organizatora konferencji, targów lub sympozjum. Pismo zapraszające musi być napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę, opieczętowane pieczątką firmową oraz musi zawierać dane osoby zapraszanej; przedłożone zaproszenie może być wydrukowanym skanem lub kopią oryginału
 • Pismo z firmy, instytucji lub uniwersytetu gdzie wnioskodawca jest zatrudniony, zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach
 • Copy of the security clearance from the Ministry of External Affairs, India
 • Copy of the political clearance from the Ministry of Home Affairs, India
 • Copy of the administrative approval from the Nodal Ministry, India
 • Copy of the clearance from the concerned State Government

Aby otrzymać wyżej wymienione certyfikaty oraz zaświadczenia, prosimy skontaktować się z partnerem indyjskim lub organizatorem danego wydarzenia.

Wiza AIESEC
(na wniosku proszę zaznaczyć intern visa)
Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii na staż/praktyki
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z AIESEC Polska zawierające ofertę stażu/praktyk
 • Pismo z AIESEC Polska potwierdzające przyjęcie wnioskodawcy na staż/praktyki; pismo musi być podpisane przez wnioskodawcę
 • Zaproszenie z firmy lub organizacji indyjskiej, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę, opieczętowane pieczątką firmową oraz zawierające dokładne informacje odnośnie stażu/praktyk i czasie ich trwania.
 • Kopia rejestracji firmy lub organizacji indyjskiej w Indiach
 • Pismo z AIESEC India zawierające dokładne informacje o stażu/praktykach
 • Pismo z AIESEC India potwierdzające, że firma lub organizacja indyjska zgodziła się przyjąć wnioskodawcę na staż/praktyki
 • W celu wykazania odstępu między ukończeniem szkoły, a rozpoczęciem stażu, która nie powinna przekroczyć jednego roku, prosimy o dołączenie kopii dyplomu z uczelni.
 • List z firmy/instytucji indyjskiej/NGO powinien zawierać dokładny czas trwania stażu.
 • W przypadku, gdy staż sponsorowany jest przez firmę indyjską, aplikujący powinien wykazać minimalne wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 7,8 lakhów rocznie.

Obcokrajowiec może aplikować o wizę AIESEC w Ambasadzie Indii w Warszawie, jeśli posiada udokumentowany co najmniej dwu letni pobyt w Polsce.

Wiza pracownicza Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia pracy w firmie, organizacji, instytucji lub pozarządowej organizacji
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Kopia umowy podpisanej między wnioskodawcą i firmą, organizacją lub instytucją indyjską
 • Pismo z firmy, organizacji lub instytucji indyjskiej, w której aplikujący zamierza podjąć pracę, zawierające oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 • Pismo z firmy, organizacji lub instytucji indyjskiej, w której aplikujący zamierza podjąć pracę, wyjaśniające konieczność zatrudnienia obcokrajowca; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 • Kopia rejestracji firmy, organizacji lub instytucji w Indiach
 • Cv w języku Angielski
 • Dyplom ukończenia szkoły/studiów
 • Na umowie musi być zawarta miesięczna pensja pracownika w dolarach.
Wiza dla filmowców i dokumentalistów Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu nakręcenia filmu
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające dokładne informacje o planowanym filmie oraz listę planowanych miejsc do odwiedzenia
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające listę wszystkich wnioskodawców (imiona, nazwiska oraz numery paszportów)
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony, zawierające informacje odnośnie sprzętu, który ma być użyty w Indiach (wraz z jego wartością w USD)
 • Pismo od partnera indyjskiego, zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, zawierające dokładne informacje o planowanym filmie
 • Kopia zezwolenia na filmowanie wydanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Indiach
 • Kopia zezwolenia na filmowanie wydanego przez Ministry of Information & Broadcasting w Indiach

W celu otrzymania wyżej wymienionych zezwoleń, prosimy o telefoniczne umówienie się na spotkanie z Pierwszym Sekretarzem Ambasady Indii w Warszawie.

Wiza dziennikarska Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celach dziennikarskich
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z firmy, w której aplikujący jest zatrudniony zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
 • Pismo zawierające informacje odnośnie sprzętu, który ma być użyty w Indiach (wraz z jego wartością w USD)
 • W przypadku współpracy z firmą indyjską, należy przedłożyć pismo od partnera w Indiach zawierające dokładne informacje o planowanej wizycie w Indiach oraz oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawcę w trakcie jego pobytu w Indiach

Zwracamy uwagę na fakt, iż Ambasada Indii w Warszawie może poprosić wnioskodawcę o przedłożenie dodatkowych dokumentów.

Wiza rodzinna (Entry Visa) Wydawana osobom, których małżonka/małżonek jest obywatelem Indii; wydawana także członkom rodziny osoby, która jest zatrudniona w firmie indyjskiej i przebywa w Indiach na podstawie wizy pracowniczej (w tym przypadku możliwy również wybór wizy "Depentdents")
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Kopia odpisu aktu małżeństwa potwierdzone przez MZ (apostille), kopia indyjskiego paszportu męża/żony
 • Kopia odpisu aktu urodzenia (w przypadku obcokrajowców, których przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem Indii); kopia indyjskiego paszportu matki/ojca
 • Kopia paszportu oraz ważnej wizy indyjskiej obcokrajowca, który jest zatrudniony w firmie indyjskiej i przebywa w Indiach na podstawie wizy pracowniczej
 • Pismo zapraszające z firmy indyjskiej, w której obcokrajowiec jest zatrudniony, wystawione dla członka jego rodziny, zawierające oświadczenie o wzięciu odpowiedzialności za wnioskodawców w trakcie ich pobytu w Indiach; pismo musi być zaadresowane do Ambasady Indii w Warszawie, napisane na papierze firmowym, w języku angielskim, podpisane przez uprawnioną osobę oraz opieczętowane pieczątką firmową.
Wiza medyczna Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu podjęcia leczenia (wyłącznie w przypadku poważnych schorzeń medycznych)
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza potwierdzające przyjęcie wnioskodawcy na leczenie oraz zawierające informacje o chorobie i przewidywanym czasie leczenia
 • Pismo z indyjskiego szpitala lub od lekarza zawierające dane osoby, która zamierza towarzyszyć wnioskodawcy
 • Kopia dokumentów potwierdzających przebyte leczenie w kraju wnioskodawcy
 • Oświadczenie, napisane oraz podpisane przez wnioskodawcę lub najbliższego członka rodziny, o wzięciu odpowiedzialności za aplikującego w trakcie jego pobytu w Indiach; oświadczenie musi być poświadczone notarialnie oraz przetłumaczone na język angielski przez przysięgłego tłumacza
Wiza badawcza (research visa) Wydawana osobom, które zamierzają wyjechać do Indii w celu przeprowadzenia badań
 • Formularz wniosku wizowego
 • Kolorowe zdjęcie paszportowe (3,5 x 4,5cm)
 • Oryginał paszportu
 • Kopia biletu lotniczego lub rezerwacji lotniczej (w obie strony)
 • Pismo, napisane przez wnioskodawcę, zawierające następujące informacje: przedmiot badań, całkowity czas trwania badań w Indiach, listę planowanych miejsc do odwiedzenia w Indiach w czasie trwania badań, szczegóły dotyczące poprzednich wizyt w Indiach
 • Potwierdzenie przyjęcia wnioskodawcy do instytutu w Indiach gdzie projekt badawczy będzie miał miejsce
 • Kopia pisma z departamentu szkolnictwa wyższego w Ministry of HRD, w Indiach, zawierającego informacje o planowanym programie badawczym
 • Kopia pisma z indyjskiego instytutu zaadresowanego do Ministry of HRD, w Indiach zatwierdzającego projekt badawczy
 • Pismo polecające z instytucji, uniwersytetu lub organizacji gdzie wnioskodawca obecnie pracuje lub studiuje
 • Udokumentowanie posiadania odpowiedniej ilości środków finansowych na sfinansowanie projektu badawczego w Indiach
 • Osoby które posiadają kartę OCI/PIO potrzebują specjalnego pozwolenia aby wykonywać projekty badawcze w Indiach
TOP